Regulamin - 4Angels
214
page-template-default,page,page-id-214,theme-framework,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,footer_responsive_adv,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.7,qode-theme-framework,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
prowadzonego pod adresem www.4angels.pl

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.4angels.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem sklepu www.4angels.pl jest firma GLADDEN Agnieszka Komorowska-­‐Walkiewicz z siedzibą w Warszawie, 03-‐983, ul. Sosabowskiego 2/18. Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem: NIP. 113 051 43 24, REGON 141179366 zwany dalej Sprzedawcą. Nr rachunku bankowego 12 1050 1025 1000 0023 2411 1919. Adres do korespondencji i przesyłek: GLADDEN Agnieszka Komorowska-­‐Walkiewicz ul. Sosabowskiego 2/18 , 03-­‐983 Warszawa. Kontakt ze sprzedawcą: tel. (+48) 504 100 708, e-­‐mail: biuro@4angels.pl.
 2. KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu -­ w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

§ 2.

                            Polityka prywatności/RODO

 • Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych Państwa -Klienta sklepu www.4angels.pl jest GLADDEN Agnieszka Komorowska-Walkiewicz
 • Niniejszy obowiązek informacyjny przekazany zostaje Klientowi w związku z realizacją usług sprzedaży świadczonych na podstawie wyrażonej przez Klienta  – zgody (zwanej dalej także „Zgodą”) o świadczenie usług sprzedaży, zawartej w umowie zakupu sklepu 4angels.pl.
 • Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 • Szanujemy prawo do prywatności osób odwiedzających naszą stronę www.4angels.pl (dalej łącznie jako „Użytkownicy”) i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)
 • Dane osobowe podawane w formularzu rejestracji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

                            Administrator Danych/RODO

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 2. W jakim celu  przetwarzane są dane osobowe:
  •   Dane osobowe Klienta, o którym mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją usługi sprzedaży, w kategorii dane osobowe – imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail.
  • Dane osobowe Klienta, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z przepisów prawa. Dane osobowe Klienta o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO
  • Administrator  oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Inspektorem jest p. Agnieszka Komorowska-Walkiewicz, email: agnieszka.komorowska-Walkiewicz@4angels.pl, tel. 504100708
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika

3. Czy można usunąć lub ograniczyć przetwarzanie udostępnionych danych osobowych?

 • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@4angels.pl lub agnieszka.komorowska-walkiewicz@4angels.pl
 • Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 • Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 • Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 • Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 • Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy ( dostawcom IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztowa lub kurierska)

§ 3.

Definicje sklepu

 1. Użyte w Regulaminie sklepu definicje oznaczają:
  • Klient -­ osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych usług dostępnych w sklepie Internetowym;
  • Kodeks Cywilny -­ ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93);
  • Konto przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
  • Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
  • Przedsiębiorca -­ Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego ;
  • Regulamin -­ niniejszy dokument świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego 4ANGELS dostępnego pod adresem: www.4angels.pl
  • Sklep Internetowy (Sklep)-­ serwis internetowy dostępny pod adresem www.4angels.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
  • Towar -­ produkt prezentowany w Sklepie internetowym. którego opis jest przedstawiony przy każdym z prezentowanych produktów.
  • Umowa sprzedaży -­ umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firmą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
  • Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dn. 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176) -­ informujemy, że niniejsza ustawa została uchylona 25.12.2014 r.
  • Ustawa o prawach konsumenta -­ ustawa z dn. 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827)
  • 13 Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dn. 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 1997 Nr. 133 poz. 883)
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną  ustawa z dn. 18 lipca 2002r. ( Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204)
  • Zamówienie -­ oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  • Dane kontaktowe -­ adres siedziby firmy: GLADDEN Agnieszka Komorowska-­‐Walkiewicz ul. Sosabowskiego 2/18, 03-­‐983 Warszawa, Polska tel. kom. 504 100 708
 2. Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy 4angels.pl
 3. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym, zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym 4angels.pl, zwanym dalej Sklepem.
 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422 z późn. zm.).
 5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia
 6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad.
 7. Zdjęcia produktów prezentowane w Sklepie mogą się nieznacznie różnić od wyglądu rzeczywistego.
 8. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wyprodukowane w Polsce i objęte gwarancją producenta.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 10. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 11. Ceny obowiązujące w Sklepie zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.
 12. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod numerem telefonu +48 504100708 w godzinach 9.00 ­‐ 17.00 od poniedziałku do piątku, oraz pod adresem poczty elektronicznej biuro@4angels.pl Opłata za połączenie uzależniona jest od cennika operatora z usług którego korzysta Klient.

§ 4.
Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Zakupów może dokonywać osoba pełnoletnia zarejestrowana w sklepie, lub osoba niezarejestrowana, która jednorazowo w formularzu zamówienia poda dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, telefon, e-­‐mail, ulica, kod pocztowy, miasto).
 3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sklep spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.
 4. Prowadzenie konta w Sklepie dostępne jest po dokonaniu rejestracji poprzez: wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Klient otrzymuje nieodpłatnie indywidualne konto, umożliwiające składanie zamówień w Sklepie. Sklep umożliwia usunięcie konta w każdym czasie, po pisemnym zgłoszeniu takiej prośby przez Klienta. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu Sklep może czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do konta Klientowi. Okres wypowiedzenia dostępu wynosi 14 dni i jest liczony od dnia pisemnego poinformowania, o tym fakcie Klienta (także drogą elektroniczną).
 6. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 7. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:
  • podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  • wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu
  • podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-­‐mail i telefon kontaktowy
 8. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 9. Czas realizacji zamówienia, liczony od momentu wpływu należności.
 10. Czas realizacji zamówienia, od momentu wpływu należności za zamówienie na konto firmy, to maksymalnie 5 dni roboczych. W przypadku gdy termin nie będzie mógł być dotrzymany Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji e-­‐mail lub telefonicznie.
 11. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać przewidywany czas dostawy.
 12. Przyjęcie zamówienia z obowiązkiem zapłaty przyjmowane jest do realizacji po potwierdzeniu mailem wysyłanym przez Sklep do Klienta. W przypadku pomyłki w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.
 13. Sklep może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia także w formie telefonicznej.
 14. Przygotowanie towaru do wysyłki następuje po:
  • w przypadku zamówień z obowiązkiem zapłaty płatnych przy odbiorze – e-­‐ mailowe potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta w odpowiedzi na email Sklepu. Jeżeli Sklep nie będzie mógł skontaktować się z Kupującym lub nie otrzyma mailowego potwierdzenia zakupu w ciągu 5 dni – transakcja zostanie anulowana.
  • w przypadku zamówień z obowiązkiem zapłaty płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu;
 15. Termin płatności wynosi 5 dni. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi płatność zamówienie zostanie anulowane.
 16. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku zamówienia towaru niedostępnego sklep skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku w magazynie produktu, który Klient chciałby dodać do zamówienia, ma on możliwość uzyskania informacji o jego dostępności podając swój adres email i dodając produkt do listy życzeń. Sklep wysyła do Klienta wiadomość, na podany adres e-­‐mail Klienta, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny.
 17. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 18. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z upoważnieniem sklepu internetowego do wystawienia dokumentu sprzedaży, faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta. Sprzedawca dostarcza wraz z towarem paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczone towary.

§ 5.
Ceny i formy płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów przesyłki. Koszt dostawy towaru pokrywa Klient.
 4. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
  • przelew bankowy ­‐ klient dokonuje przelewu w wysokości obejmującej cenę towaru oraz koszt jego dostawy na rachunek bankowy Sklepu nr 12 1050 1025 1000 0023 2411 1919. W tytule przelewu należy podać: numer zamówienia oraz imię i nazwisko.
  • gotówką w punkcie odbioru Warszawa – wówczas należność za towar pobierana jest na miejscu przy odbiorze zamówienia, z zastrzeżeniem ust.6.
  • gotówką przy odbiorze osobistym -­‐ płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
 5. Dostawa poza granicę Polski jest możliwa po uprzednim skontaktowaniu się Klienta ze Sklepem. O kosztach transportu klient zostanie poinformowany automatycznie lub drogą elektroniczną na podany przez siebie adres.

§ 6.
Dostawa zamówienia

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  • dostarczone do Paczkomatu;
  • odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
 3. Odbiór osobisty zamówionych towarów jest możliwy po uprzednim skontaktowaniu się Klienta ze Sklepem pod nr tel. +48 504100708 w godzinach 9.00 -­‐16.00 od poniedziałku do piątku lub pod adresem poczty elektronicznej biuro@4angels.pl
 4. Wysłanie przesyłki potwierdzone jest e­‐mail.
 5. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 2­‐3 dni robocze, a maksymalnie 5 dni roboczych, chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do wysłania zamówionych towarów ze sklepu. W szczególnych wypadkach i zamówieniach indywidualnych czas ten może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy klienta indywidualnie.
 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 7. Termin realizacji zamówienia jest liczony w dniach roboczych
 8. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, wówczas Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki.
 9. W czasie odbioru Klient powinien zwrócić uwagę na stan przesyłki, w szczególności czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz czy taśma klejąca na przesyłce nie była zrywana. Jeżeli występują uszkodzenia opakowania, które mogą uzasadniać podejrzenie zniszczenia zawartości należy w obecności kuriera otworzyć przesyłkę.
 § 7.
Uprawnienia odstąpienia od umowy
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy załączyć dowód zakupu.
 3. Zwrotowi bez podania przyczyny podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami. Zwracany towar należy odsyłać wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą. Dodatkowo należy podać informację o numerze konta Klienta na które Sklep zwróci cenę towaru.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. W przypadku zamówienia z darmową wysyłką, klient zwracając paczkę ponosi koszt odesłania paczki.
 6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji., nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia .Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy towar.
 7. Jeżeli dokonanie wymiany nie będzie możliwe z powodu braku towaru, Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne towary do wyboru.
 8. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie odbioru przesyłki, a nie zgłoszone niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
 9. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. Zapis ten nie narusza uprawnień Klienta, o których mowa w ust.1.
§ 8.
Reklamacje z tyt. Rękojmi
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres GLADDEN Agnieszka Komorowska-Walkiewicz, ul. Sosabowskiego 2/18, 03-­983 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: biuro@4angels.pl numer telefonu +48 504100708 lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§ 9.
Postanowienia Końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują po upływie 14 dni od dnia umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zarejestrowanych Klientów obowiązują ich nowe postanowienia Regulaminu o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, które jest wysyłane drogą elektroniczną, na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 4. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii oraz przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Prezes Urzędu na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umieszcza adres strony internetowej Komisji Europejskiej, na której publikowany jest wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.
 5. Konsument może kontaktować się z GLADDEN Agnieszka Komorowska-­Walkiewicz. za pośrednictwem adresu e-­‐mailowego: biuro@4angels.pl. Jeśli kontakt nie jest związany z zawarciem umowy lub podjęciem działań w celu jej zawarcia konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia korespondencji elektronicznej.
 6. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 4, następuje poprzez złożenie oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzenia niniejszej korespondencji. Podanie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udzielenia mi odpowiedzi w ramach korespondencji elektronicznej, przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania. Mam świadomość, że administratorem moich danych osobowych jest GLADDEN Agnieszka Komorowska-­‐Walkiewicz z siedzibą w Warszawie. Podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą doraźnie i wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem niniejszej korespondencji. Oświadczenie o takiej treści należy opatrzyć podpisem i datą.
 7. Brak złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.